Основният проблем на традиционните спирачки е, че двигателят е трябвало да изразходва много гориво, за да ускори колата, чиято натрупана кинетична енергия безвъзвратно се губи, когато спирачките я превърнат в топлина.

Основната идея за регенеративното спиране е, че с разнообразни технологии се възстанови част от тази кинетична енергия. Тя се преобразува в електричество и след това да се използва отново. При Т-кар използваме пряко превръщане на кинетичната енергия в електричество с обратими електрически машини, каквито всъщност са моторите в главините на колелата й.

При нормална работа електрическият мотор черпи енергия от акумулатора и/или от бордни водоодни горивни клетки я използва за придвижване на автомобила. Когато спирачният педал (или ръчна сирачка) е натиснат, електрическият мотор е в състояние да обърне този процес и да подаде електричество обратно в батерията. Това може да помогне за поддържането на заредена батерия без зареждане на електрически автомобил.

Тъй като регенериращите спирачки ефективно превръщат кинетичната енергия в електричество, те могат да забавят превозното средство по надолнище. Има обаче ограничения за ефективността на регенериращата спирачна система. Един от основните проблеми е, че регенериращите спирачки не работят толкова добре при ниски скорости, колкото при високи скорости. Поради това присъщо ограничение при регенеративно спиране, Т-кар са оборудвани с допълнителна традиционна спирачна система, на всички колела, която се задейства чрез хидравлична система. За да имат регенеративни спирачки водородните електрически коли следва да имат и акумулатори или да ползват тока от регенерацията за полезни техни нужди.

The main problem with traditional brakes is that your engine had to expend a lot of fuel to build up that kinetic energy, and it’s essentially wasted when your brakes convert it into heat.

The basic idea behind regenerative braking is that a variety of technologies make it possible to recapture some portion of that kinetic energy, convert it into electricity, and then reuse it.

During normal operation, the electric motor draws power from the battery and uses it to move the vehicle. When the brake pedal is depressed, the electric motor is able to reverse this process and feed electricity back into the battery. That can help keep a battery charged without plugging in an electric vehicle or using the alternator in a hybrid, which leads to increased efficiency.

Since regenerative brakes effectively turn kinetic energy into electricity, they are able to slow a vehicle down. However, there are limitations to the efficiency of a regenerative brake system. One of the main issues is that regenerative brakes don’t work as well at low speeds as they do at high speeds. Due to that inherent limitation in regenerative braking, most vehicles are also equipped with a supplemental traditional braking system.

Many consumers and people in the solar industry consider efficiency to be the most important criterion when assessing a solar panel’s quality. While it is an important criteria, its not the only one to consider while you evaluate whether to install a particular solar panel. Solar panel efficiency relates to the ability of the panel to convert energy at a low cost and high supply rate.
Disclaimer Notice
The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by George Tonchev and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.